tami-logo
Domov Školské mlieko Základné informácie

Základné informácie

Kontakt

Ondrej Hajkovský – PM/ŠMP, hajkovsky@tami.sk
Katarína Alexyová – ref. ŠMP, alexyova@tami.sk
Peter Kaprál – servis automaty, kapral@tami.sk – 0903 631 812
Mirka Watychová – ref. automaty, watychova@tami.sk

Tel.: 052/45 15 103

Pravidlá fungovania školského mliečneho programu

Uchádzačom o zabezpečovanie mliečnych výrobkov môže byť:

 • predškolské zariadenie alebo škola s právnou subjektivitou, /ďalej škola/
 • zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo školy,
 • fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jedného alebo viacerých predškolských zariadení alebo škôl alebo príslušného zriaďovateľa predškolského zariadenia alebo školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky

Pomoc možno poskytnúť najviac v množstve 0,25 litra mlieka na žiaka/deň; 1 ks mliečneho výrobku na žiaka/deň; 30g syra na žiaka/deň; alebo 85 g tvarohu na žiaka/deň. V jeden deň može žiak dostať len jednu dávku z predošle spomínaných produktov.

Každý subjekt zapojený do školského mliečneho programu, je povinný umiestniť pri vstupe do budovy školy, plagát informujúci o zapojení školy do programu. Pokiaľ takýto plagát nemáte, prosím napíšte nám. 

Ako sa prihlásiť?
1. Prvým krokom školy/predškolského zariadenia je okrem iného aj vyplnenie hlavičky „Kupujúceho“, plus „V zastúpení“, podpísanie Kúpnej zmluvy v troch vyhotoveniach a priložiť aj kópiu Zriaďovacej listiny. Ak všetky náležitosti zmluvy súhlasia a sú správne vyplnené, jeden originál Kúpnej zmluvy bude škole vrátený za účelom archivácie.
Zmluva sa znovu uzatvára, prípadne mení, ak sa menia podstatné skutočnosti, napr. IČO či názov subjektu.


2. Každá škola/predškolské zariadenie sa na tlačive Hlásenie o školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka mliečnych výrobkov (HS) písomne zaviaže, že:

 • mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál v škole/predškolskom zariadení
 • výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení a to len v dňoch šk. vyučovania,
 • u mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
 • neprekročí maximálnu dennú dávku 
 • pri predaji výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí maximálne úhrady v predškolských zariadeniach, stanovené Výnosom MP SR č. 2108/2004-100 v znení neskorších predpisov
 • pokiaľ nie je sám príjemcom pomoci, nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov


3. Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa posiela na adresu TAMI a.s., a  podáva sa najneskôr do 14 dní nasledujúceho mesiaca po ukončení každého obdobia:

a)   od 1. septembra do 31. decembra
b)   od 1. januára do 31. marca
c)   od 1. apríla do 30. júna

 • posiela sa v dvoch vyhotoveniach (originály), jednu kópiu si škola uschová,
 • Hlásenie o spotrebe školského mlieka zasiela poverená osoba čo najskôr po ukončení kvartálneho obdobia (obdobím sa myslia 3, resp. 4 mesiace idúce za sebou, a nie mesiac), uvádza sa v ňom počet stravníkov a prípadne celkový počet detí v školskom zariadení.
 • spolu s Hlásením o spotrebe posiela každý zapojený subjekt /1x ročne v 2 origináloch v mesiaci september/ aj tlačivo – Čestné prehlásenie školy/predšk. zariadenia, kde sa uvádza celkový počet všetkých detí a taktiež počet stravníkov.

V prípade, ak subjekt zapojený do ŠMP zabezpečuje stravu aj pre deti iných šk. zariadení je potrebné zabezpečiť si Zmluvu o zabezpečovaní stravovania medzi oboma stranamy. Zároveň viesť osobitnú evidenciu o príjme/výdaji tovaru, osobitné objednávky, zvlášť Hlásenie o spotrebe/Záv. vyhlásenie. 


Mlieko a mliečne výrobky sa nemôžu prenášať v rámci jednotlivých období, je potrebné po každom zúčtovacom období byť so spotrebou na nule! 

Doprava:

 • vlastné vozidlá TAMI, a.s.
 • distribučná spoločnosť
 • 1 * týždenne  (podľa požiadaviek)
 • nie je stanovený denný limit odberu mliečnych výrobkov pre školu/predškolské zariadenie
 • telefónny kontakt na odbyt: 052/451 5109, 052/451 5173  (objednávky, závozy)
kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.

prelistujte si

Katalóg produktov

Naše produktové portfólio sa skladá zo širokého sortimentu mliečnych výrobkov. V TAMI si uvedomujeme súčasný trend zdravého životného štýlu a vzrastajúci dopyt po bio produktoch. Preto v katalógu okrem iného nájdete aj produkty takéhoto typu mlieka a syrov. Vďaka rozmanitému portfóliu dokážeme uspokojiť široký okruh zákazníkov všetkých vekových kategórií. Sila a obľuba TAMI výrobkov spočíva v excelentnej chuti ovplyvnenej blízkosťou najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier.

catalog-icon

otvoriť Katalóg

catalog catalog