tami-logo
    hero
Informácie pre verejnosť

Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacieho zariadenia plynovej kotolne spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok - 2022 -> PDF

Správa o periodickom oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok - 2019 -> PDF

Informovanie verejnosti o emisiách

Spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. prevádzkuje stredne zdroje znečisťovania a preto podľa § 15 zákona č. 137/2010 Z. z.:

  • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou (§2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z.) a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného postredia (ObÚŽP) o umiestnení stavieb zdrojov a o ich prevádzkovaní, vrátane ich zmien alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) v integrovanom povolení,
  • je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity podľa vyhlášky č. 356/2010 Z. z., alebo vyhlášky č. 358/2010 Z. z., emisné limity určené ObÚŽP (§ 17 ods.1 písm. g zákona 137/2010 Z. z.) alebo SIŽP v integrovanom povolení (§8 ods. 2 písm. a) bod. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a monitorovať a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom (§ 4, 5, 6,7, 8 a 9 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.),
  • je povinný v prípade zistenia, že emisné limity (vyhláškya č. 356/2010 Z. z., vyhláška č. 358/2010 Z. z.) boli prekročené, bezodkladne o tom informovať SIŽP a ObÚŽP,
  • je povinný v prípade vykonania diskontinuálneho merania predložiť SIŽP a ObÚŽP správu o oprávnenom meraní bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,
  • je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené ObÚŽP alebo SIŽP,
  • je povinný predkladať ObÚŽP návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
  • je povinný oznamovať ObÚŽP každoročne do 15. februára ustanovené informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov (tlačivá NEIS) a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,
  • je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke stacionárnych zdrojov a vykonávať včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.

Certifikáty

Spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. je držiteľlom certifikátu ISO 14001:2015

kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.