tami-logo
Domov Projekty

Projekty

Inovácia procesu výroby tvarohových špecialít v spoločnosti AGRO TAMI, a.s

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inovácia procesu plnenia UHT mlieka v spoločnosti AGRO TAMI, a.s

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inovácia vozového parku v spoločnosti AGRO TAMI, a.s

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inovácia výroby hrudkového tvarohu v spoločnosti AGRO TAMI, a.s

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1

Inovácia vozidiel v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inovácia balenia bielych syrov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Podpora rozvoja spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inovácia vozového parku v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Príslušne odkazy:
http://www.apa.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&rid=1


Inteligentné inovácie v AGRO TAMI, a.s.

Dokumenty na stiahnutie:

Kúpna zmluva:
https://tami.sk/wp-content/uploads/2023/11/Kupna-zmluva-5.pdf
Dodatok č.1:
https://tami.sk/wp-content/uploads/2023/11/Dodatok-c-1-ku-kupnej-zmluve-zo-dna-18-5-2022-2.pdf
Dodatok č.2:
https://tami.sk/wp-content/uploads/2023/11/Dodatok-c.-2.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: Linka na plnenie a balenie maloformátových mliečnych trvanlivých produktov
Dokumenty na stiahnutie:
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CP TAMI.PDF
PRÍLOHA Č.1 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU_NÁVRH NA PK.XLSX
PRÍLOHA Č.2 PLOCHA PRE UMIESTNENIE LINKY.PDF
PRÍLOHA Č.3 KÚPNA ZMLUVA.DOCX
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU.PDF
KÚPNA ZMLUVA.PDF
PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE.PDF


Verejné obstarávanie inteligentných technológií

Predmet zákazky: Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
Dokumenty na stiahnutie:
DISPOZÍCIA UMIESTNENIE NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ.PDF
SUTAZNE PODKLADY TATR MLIEKAREN.PDF
JED FORMULAR TATR MLIEKAREN.PDF


Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Verejné obstarávanie č.1 – 8185-WYT, Vestník č. 116/2018 – 13.06.2018:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.PDF
TECHNICKÁ SPRÁVA.PDF
FORMULÁR.PDF

Verejné obstarávanie č. 2 – Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov – 22.2.2019:
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.PDF
VYSVETLENIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.PDF
PRÍLOHA 1.PDF
PRÍLOHA 2.DOC
PRÍLOHA 3.PDF
PRÍLOHA 4.DOC
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU.PDF

Kúpna zmluva:
KÚPNA ZMLUVA.PDF
KÚPNA ZMLUVA 2.PDF
KÚPNA ZMLUVA 3.PDF


Inovácia technologického procesu TAMI

Verejné obstarávanie č.1 – 11693-WYT, Vestník č. 165/2018 – 21.8.2018:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.PDF
JED FORMULÁR.PDF
OZNÁMENIE.PDF
DISPOZÍCIA.PDF

Verejné obstarávanie č. 2 – Linky a zariadenia na triedenie a balenie syrov – 22.2.2019:
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.PDF
PRÍLOHA 1.PDF
PRÍLOHA 1B.PDF
PRÍLOHA 2.DOC
PRÍLOHA 3_LC1.2.PDF
PRÍLOHA 3_LC3.4.PDF
PRÍLOHA 4.DOC
A
KTUALIZÁCIA – VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.PDF
VYSVETLENIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.PDF
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU.PDF

Kúpna zmluva:
KÚPNA ZMLUVA_LC1.PDFDODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE LC1
KÚPNA ZMLUVA_LC2.PDF
KÚPNA ZMLUVA_LC3.PDF
KÚPNA ZMLUVA_LC4.PDF


Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. – verejné obstarávanie

Predmet zákazky:
1. Linka na výrobu masla
2. Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov
3. Inovácia technológie pre výrobu a balenie mäkkých syrov

Dokumenty na stiahnutie:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.PDF
JED FORMULÁR.PDF


Linka na tepelné ošetrenie mlieka – verejné obstarávanie

Predmet zákazky:
Linka na tepelné ošetrenie mlieka

Dokumenty na stiahnutie:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY.PDF
JED FORMULÁR.PDF


Modernizácia mliekarenských technológii v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
OPATRENIE: 4 – Investície do hmotného majetku
PODOPATRENIE: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
OBLASŤ: 2.B – Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

Ciele projektu súvisia s prvým strategickým cieľom PRV SR 2014-2020 a potrebou č. 2:
I. Strategický cieľ programu: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
Potreba č. 2: Zvýšiť efektivitu všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve

Ciele projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným cieľom PRV v rámci opatrenia 4.2:
-k zvýšeniu podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou
-k zlepšeniu spracovania
-k zlepšeniu kvality

Predmetom projektu sú 3 technologické celky:
1. Linka na balenie tvarohu hrudkového tvarohu
2. Technologické zariadenie na výrobu srvátkového syra (Ricotta)
3. Automatizácia výroby syroviny

Dokumenty na stiahnutie:
ZMLUVA S DODÁVATEĽOM.PDF


Zariadenie na ultrafiltráciu a mikropartikuláciu a linka na výrobu tvarohových a syrových špecialít

Europský poľnohospodárský fond pre rozvoj vidieka: Europa investujúca do vidieckých oblasti
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Číslo osi: 1
Názov opatrenia: 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov   lesného  hospodárstva,
Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

V rámci realizácie projektu spoločnosť obstará a nainštaluje:
1. Zariadenie na štandardizáciu bielkovín v mlieku ultrafiltráciou;
2. Mikropartikulačné zariadenie na využitie srvátkových bielkovín;
3. Linku na výrobu tvarohových a syrových špecialít.

Hlavné dôvody realizácie projektu:
1. Ultrafiltráciou mlieka sa zvýši podiel pevných látok (bielkovín) v mlieku.
2. Používanie mikropartikulovaných proteínov bude znamenať ďalšiu podporu expandujúcemu segmentu výroby nízkotučných mliečnych výrobkov, a tým znižovanie nákladov na produkciu tradičných syrov.
3. Rozšírenie produktovej rady výrobkov termizovaných tvarohových špecialít a syrových špecialít.

Dokumenty na stiahnutie:
ZMLUVA S DODÁVATEĽOM PDF
DODATOK Č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE PDF
DODATOK Č.2 KU KÚPNEJ ZMLUVE PDF


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. zavedením inovatívnych technológií

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa zavedením inovatívnych technológií  pre rozvoj výroby. Predmetom projektu sú  produktové a technologické inovácie pri kartónovaní, balení produktov a aseptickom plnení mlieka, ktoré sú základom kvalitatívne nových a z hľadiska ekonomickej, materiálovej a environmentálnej efektívnosti významných zmien vo výrobných postupoch.

Dokumenty na stiahnutie:
PROJEKT PDF
PUBLICITA PDF


Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Cieľom projektu je efektívne využívanie energie v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Osobitný dôraz v projekte je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov. Projekt má zásadný inovačný charakter pre spoločnosť žiadateľa a jeho realizácia umožní vytvoriť spoločnosti žiadateľa dostatočné úspory pre realizovanie ďalších investičných akcií. Predkladaný projekt plánuje realizovať tri aktivity v priebehu do konca roka 2015.

Očakávané úspory:
-zamedzenie tepelných strát na parných potrubiach, rozdeľovačoch, armatúrach a pomocných zariadeniach vzhľadom na chýbajúcu, poškodenú a navlhnutú izoláciu,
-zamedzenie únikom pary na zastaralých a poškodených armatúrach, spojoch a zariadeniach,
-zamedzenie prehrievania TÚV vplyvom zastaralej regulácie a zamedzenie tepelným stratám z prehriateho zásobníka TÚV s poškodenou izoláciou, zamedzenie únikom TÚV z poškodeného zásobníka,
-zamedzenie tepelným stratám, únikom vykurovacej vody, priesakom pary do vykurovacej vody a únikom pary na dvoch zastaralých poškodených trubkových výmenníkoch para voda pre vykurovanie administratívnej budovy,
-zamedzenie tepelným stratám zbytočným prehrievaním napájacej vody v zastaralej nádrži a zamedzenie úniku kondenzátu.

Dokumenty na stiahnutie:
PROJEKT PDF
PUBLICITA PDF

kvalitné

Bio výrobky

Bio mliečne produkty sú špecifickou skupinou, ktorá sa diferencuje od ostatných produktov hlavne svojou kvalitou. Produkcia bio výrobkov je náročná a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch jej výroby, spracovania a distribúcie. Tatranské BIO produkty sú vyrobené z vysokokvalitného slovenského bio mlieka, pochádzajúce z podtatranského regiónu, ktorý ponúka ideálne podmienky pre chov zdravého dobytka.

aktuálna

Súťaž

V TAMI sa neustále snažíme prichádzať na spôsoby ako odmeniť našich verných zákazníkov. Zapojením sa do zábavných súťaží môžete od nás získať zaujímavé vecné ceny. Neváhajte zapojiť celú rodinu!

ekológia

Zelená energia

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie. Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie.

prelistujte si

Katalóg produktov

Naše produktové portfólio sa skladá zo širokého sortimentu mliečnych výrobkov. V TAMI si uvedomujeme súčasný trend zdravého životného štýlu a vzrastajúci dopyt po bio produktoch. Preto v katalógu okrem iného nájdete aj produkty takéhoto typu mlieka a syrov. Vďaka rozmanitému portfóliu dokážeme uspokojiť široký okruh zákazníkov všetkých vekových kategórií. Sila a obľuba TAMI výrobkov spočíva v excelentnej chuti ovplyvnenej blízkosťou najvyššieho pohoria na Slovensku – Vysokých Tatier.

catalog-icon

otvoriť Katalóg

catalog catalog